CSA Netwerk

Visie en missie

Visie en missie

Onze visie

De Nederlandse en Europese landbouw is toe aan een herziening. Wij geloven dat een bewuste, directe & solidaire samenwerking tussen boer en burger een sleutelfactor is om de noodzakelijke omslag te realiseren. Wij kiezen daarom voor Community Supported Agriculture (CSA of gemeenschapslandbouw), een lange termijn directe verbinding tussen boer of producent en burger die leidt tot een eerlijk en stabiel inkomen voor de boer en een duurzaam, gezond en verantwoord product voor de burger. Wij kiezen daarbij voor een agro-ecologische productiewijze. Dat wil zeggen dat we in samenhang met de natuurlijke en sociale omgeving zorgen voor de productie van vers, lokaal, seizoensgebonden, gezond en gevarieerd voedsel toegankelijk voor iedereen. We gebruiken geen bestrijdingsmiddelen en zien biodiversiteit en de daarmee samenhangende bodemvruchtbaarheid als voorwaarde voor een gezonde bedrijfsvoering. Samen, boer én burger, werken we zo aan een vorm van landbouw die broeikasgassen opslaat in plaats van uitstoot, de kringloop zo veel mogelijk sluit, stikstof vasthoudt en bijdraagt aan de leefbaarheid van het platteland.
We voelen ons onderdeel van de wereldwijde CSA beweging en onderschrijven de Europese CSA Verklaring die is opgesteld met onze Europese collega’s onder de vlag van onze internationale koepel Urgenci.

Onze missie

Wij streven we naar een duurzaam CSA marktaandeel in de voedselketen van 25% in 2030.

Onze uitgangspunten

Hoewel iedere CSA weer anders is, zijn er een aantal gemeenschappelijke uitgangspunten. CSA’s werken vanuit agro-ecologie, zijn soeverein, solidair en economisch onafhankelijk (zie hieronder). CSA-leden hebben een lange termijn relatie van minimaal één seizoen met één of meer boeren of producenten. CSA’s gaan uit van vertrouwen en zijn daarbij eerlijk en transparant over hun werkwijze en resultaten.
CSA’s zijn in eerste instantie gericht op duurzame landbouwproducten, maar we kunnen ons ook andere initiatieven voorstellen die de CSA methode hanteren zoals duurzame visserij en ook duurzame vervaardiging van bijvoorbeeld kleding of meubels.

Agro-ecologisch

CSA’s nemen de natuur als uitgangspunt, natuur waar mensen onderdeel van zijn. Wij ontwerpen onze voedselproductie op basis van de ecologische omstandigheden en de randvoorwaarden van onze omgeving. Zo dragen we structureel bij aan het herstel van landschapswaarden, bodemvruchtbaarheid, biodiversiteit, waterkwaliteit en waterretentie. Wij zorgen ervoor dat CO2 in de bodem wordt vastgelegd, proberen fossiele brandstoffen te vermijden en hernieuwbare energie te gebruiken. Kringlopen worden op zo klein mogelijke schaal gesloten, op het eigen bedrijf of met partners van dichtbij.
Biodiversiteit en bodembiologie zorgen voor een ecosysteem dat in balans is waardoor de impact van ziektes en plagen beperkt blijft en indien nodig enkel worden bestreden met natuurlijk plaagbeheersing. Dieren worden gezien als intelligente wezens en worden gehouden op een daarbij passende wijze, respectvol en dichtbij hun natuurlijk gedrag.

Soeverein en solidair

CSA’s zijn gebaseerd op maatschappelijke waarden als gezondheid, solidariteit, leefbaarheid, voedselzekerheid en voedselveiligheid. Doordat er geen tussenhandel is die zeggenschap wegneemt over verkoopprijzen, teelt- of productiewijze zijn CSA initiatieven soeverein en vrij om met elkaar invulling te geven aan hun eigen voedselvoorziening. Voedselproductie die bijdraagt aan de leefbaarheid van stad en platteland als centrum van werkgelegenheid, bron van gezond en veilig voedsel en hoeder van een aantrekkelijk landschap voor wonen, recreatie en toerisme. CSA’s kunnen ook belangrijke diensten leveren aan de zorgsector en het onderwijs en zijn onderdeel van een inclusieve gemeenschap. Een gemeenschap waar voedsel wordt gewaardeerd, waar burgers zich welkom voelen en weer voedselvaardig zijn.

Economisch onafhankelijk

CSA’s brengen gezonde producten en waardevolle diensten voort die bijdragen aan de reële economie en waarde toevoegen aan de gemeenschap. Een CSA streeft ernaar dat de werkelijke kosten, risico’s en opbrengsten van de CSA gedragen worden door de CSA gemeenschap. Hierdoor nemen we verantwoordelijkheid voor ons eigen voedsel, ontvangen boeren/producenten een leefbaar inkomen en kan de oogst verdeeld worden. De bijzondere lange termijn relatie in de CSA tussen boeren/producenten én leden draagt bij aan een betrouwbare en onafhankelijke productie van voedsel gebaseerd op vertrouwen en waardering.